Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA

Proudly powered by WordPress | Theme: Rabin Resume Vcard by BuyProTheme.

Regulamin

XII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
AUTORSKICH FILMÓW ANIMOWANYCH
OFAFA 2006
KRAKÓW 14 – 16 GRUDNIA 2006

REGULAMIN KONKURSU

1.    W ramach festiwalu odbywają się dwa równoległe konkursy oceniane przez Jury złożone
z wybitnych przedstawicieli środowiska filmowego.
2.    W konkursie filmów zrealizowanych przez twórców profesjonalnych laurami są:
    •    „Złota Kreska”    – dla najlepszego filmu profesjonalnego
    •    „Srebrna Kreska”    – za szczególne walory artystyczne dla filmu profesjonalnego
    •    „Srebrna Kreska”    – dla najlepszego filmu profesjonalnego o tematyce dziecięcej
    •    „Brązowa Kreska”    – za indywidualne osiągnięcie profesjonalne
3.    Filmy studentów wyższych szkół filmowych i plastycznych oraz twórców nieprofesjonal-nych ubiegają się o następujące nagrody:
    •    Grand Prix  dla najlepszej etiudy studenckiej
    •    Nagroda Specjalna  za szczególne walory artystyczne dla etiudy studenckiej
    •    Nagroda Jury za indywidualne osiągnięcie w filmie studenckim
    •    Nagroda Główna dla najlepszego filmu amatorskiego
    •    Nagroda Jury za indywidualne osiągnięcie w filmie amatorskim
4.    Jury ma prawo dokonać zmian w rozdziale niektórych nagród oraz przyznać Wyróżnienia.
5.    Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie także prawo przyznania Nagród pozaregula-minowych w tym także Nagrody Publiczności wyłonionej w głosowaniu widzów.
6.    Do konkursu należy zgłaszać filmy autorskie zrealizowane w latach 2005/2006, w do-wolnej technice animacji (rysunek, wycinanka, plastelina, kukiełka, animacja kompute-rowa itd.). Można zgłosić również film kombinowany w którym animacja stanowi co naj-mniej 50%. Za film autorski organizatorzy uznają pracę, w której reżyser filmu jest tak-że autorem co najmniej drugiego działania twórczego (scenariusz, scenografia, anima-cja, muzyka, zdjęcia, itp.).
7.    Biuro Festiwalowe przyjmuje zgłoszenia filmów do dnia 20 listopada 2006 roku. W tym terminie należy nadesłać pocztą lub faksem na adres Biura czytelnie wypełnioną i podpi-saną kartę zgłoszenia filmu, płytę DVD lub kasetę VHS z filmem do selekcji oraz materia-ły promocyjne filmu (przynajmniej jeden fotos w formacie *.jpg).
8.    Kwalifikacji do konkursu dokona Komisja Selekcyjna. Zgłaszający film zostaną poinfor-mowani tylko w przypadku niedopuszczenia filmu do konkursu do dnia 27 listopada 2006.
9.    Zgłaszający są zobowiązani do dostarczenia na adres Biura Festiwalowego na własny koszt kopii zakwalifikowanego filmu (na właściwym nośniku) w nieprzekraczalnym  ter-minie 4 grudnia 2006 r. pod rygorem skreślenia z listy filmów konkursowych.
10.    Twórca lub Producent zgłaszający film zobowiązany jest: podać jego tytuł, rok produkcji, czas trwania, technikę animacji, kategorię w której film jest zgłaszany, nośnik właściwy – konkursowy, krótki opis treści filmu,  nazwę  i  dokładny  adres  wytwórni (w przypadku filmów studenckich – nazwę i dokładny adres uczelni) oraz swoje nazwisko,  adres  i  numer telefonu kontaktowego. W wypadku zrzeszenia w Nieprofesjonalnym Klubie Fil-mowym prosimy podać jego nazwę i pełny adres.
11.    Regulamin nie przewiduje ograniczeń metrażu filmów konkursowych.
12.    Filmy mogą być zrealizowane na nośnikach: 35 mm,16 mm, BETACAM SP, VHS, SVHS, DVD /w przypadku zgłaszania kilku filmów każdy film na oddzielnej kasecie lub płycie DVD!/
13.    Od chwili dostarczenia filmu konkursowego organizatorom do momentu zakończenia festiwalu film pozostaje w depozycie Dyrektora Festiwalu. Filmy zostaną zwrócone twór-com dopiero po zakończeniu festiwalu.
14.    Twórcy przyjeżdżają do Krakowa na koszt własny. Organizatorzy mogą na prośbę zainte-resowanego zarezerwować miejsce w hotelu /do dnia 24.XI. br./
15.    Imprezie  towarzyszyć  będą  projekcje  wybitnych dzieł  twórców animacji światowej i polskiej, spotkania z twórcami oraz forum dyskusyjne poświęcone kondycji polskiego filmu animowanego.
16.    Inauguracja festiwalu nastąpi 14 grudnia o godz. 1600 a uroczyste otwarcie o godz. 1815. Gala zakończenia festiwalu, wręczenie nagród oraz pokaz filmów nagrodzonych odbędzie się 16 grudnia o godz. 19 00. Szczegóły projekcji festiwalowych zostaną podane w katalogu Festiwalu.
17.    Opłata  za  zgłoszenie  filmu  profesjonalnego  wraz z akredytacją wynosi 70 zł, studenc-kiego i amatorskiego 50 zł, sama akredytacja 40 zł. Opłatę należy przesłać przekazem pocztowym na w/w adres do dnia 27 listopada br.
18.    Wszelkie informacje dotyczące festiwalu można uzyskać w Biurze Festiwalowym (012 656-10-50) codziennie od dnia 7 listopada w godz. 13 00 – 17 00 z wyjątkiem sobót i nie-dziel. Ponadto informacje można uzyskać pod numerami: 0693  443-424 – Janusz Koro-sadowicz, 0502  253-011 – Mariusz Frukacz. Regulamin konkursu i informacje dotyczące programu festiwalu można znaleźć na stronie internetowej www.ofafa.pl oraz www.QINO.pl od 15 września br. Lub pisząc na adres ofafa@poczta.onet.pl.
19.    Organizatorem festiwalu są:
• Polski Instytut Sztuki Filmowej
• Stowarzyszenie Filmowców Polskich
• Urząd Miasta Krakowa
• Dom Kultury „Podgórze”
• Kinoteatr „Wrzos”
• Dyskusyjny Klub Filmowy „Klatka”


Biuro Festiwalu:
Kinoteatr „Wrzos”
ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków
tel. /012/ 656-10-50, tel./fax /012/ 656-45-43
email: ofafa@poczta.onet.pl
www.ofafa.pl

Przewodniczący Biura Festiwalowego

                                                                            Janusz Korosadowicz

Zapraszamy gorąco do wzięcia udziału w naszym festiwalu!